Facebookon

Kulturális mediáció MA Nyomtatóbarát változat

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MA SZAK BEMUTATÁSA

1.  A mesterképzési szak megnevezése: kulturális mediáció

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles kulturális mediátor

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Culture Mediator

3. Képzési terület: bölcsészettudományi képzési terület

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű népművelő, művelődésszervező, népművelő-könyvtáros, valamint egyetemi szintű népművelő közművelődési és népművelési előadó, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, művelődésszervező diplomát kiadó szakok.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szak a bölcsészettudományi képzési területen a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területen az emberi erőforrások; a társadalomtudományi képzési területen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szakok; valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, a tanító, a tanár, az egyetemi szintű humán szervező szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő  kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó  ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 16-24 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-48 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-48 kredit

6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó  szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák (kultúra-tudomány, nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet) meghatározó elméleti irányzatait és azok összefüggéseit,

– a kultúra és a civilizáció fogalmak jelentésének fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat,

– a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit,

– a magyar kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait,

– a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát,

– a kultúraközvetítés  állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit,

– a változó  társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit,

– a szervezés  és irányítás elméleti alapjait és technikáit,

– a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit,

– a kultúra gazdaságtanát,

– a globális emberi jogokat és a kisebbségi jogokat tartalmazó joganyag lényegi összefüggéseit,

– mind a tudományos nyilvánosságban, mind a kultúraterjesztésben megkívánt magas igényű írásos és szóbeli kommunikáció technikáit, magyar és egy idegen nyelven,

– az infokommunikációs technológiák használatát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az új információk, problémák és jelenségek kritikus feldolgozására, a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, s élményt nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására,

– a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeit és szervezeteit, a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni,

– nemzetközi környezetben a magyar kultúra képviseletére,

– saját hipotézisen alapuló, önálló kulturális jellegű kutatások tervezésére és megvalósítására, az eredmények tudományos igényű írásos és szóbeli prezentálására, más kutatások eredményeinek kritikai reflexív elemzésére,

– kulturális szakértői feladatok ellátására, a kulturális örökség menedzselésére, a szellemi és tárgyi kulturális örökség helyi közösségek általi elismerési, gondozási folyamatainak támogatására,

– a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra, szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok élénkítésére,

– a kultúraterjesztés  és a közművelődés területén stratégiák kidolgozására, különböző  szintű társadalmi, politikai, gazdasági, és kulturális igazgatási döntések előkészítésére, azok szakmai és nem szakmai közönség számára történő kommunikálására,

– a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére.

– a különböző  professziók és szektorok képviselőivel együttesen dolgozva közreműködni helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban, kulturális-kreatív kompetenciák transzferhatásainak felerősítésében.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek

– kreativitás, problémamegoldó- és reflexiós képesség,

– kooperáció, konfliktustűrés és konfliktuskezelés képessége, önismeret, empátia,

– a szakmai énkép megkonstruálása, s a kulturális mediátor professzió  értékeihez való hűség, elkötelezettség, etikai felelősségvállalás

– az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készség, személyes felelősségvállalás, pozitív beállítódás, küzdeni tudás, érzelmi intelligencia,

– a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a kultúraközi kommunikáció képessége,

– nyitottság más kulturális világok iránt, a kulturális különbözőség  értékelése

– a tudásmenedzsment, a tudásforrás feltárásának, az ismeretek és tapasztalatok önreflektív elemzésének képessége,

– a korrekció  és adaptáció, a rendszerképzés, az optimalizáció, a konvertálás, a következtetés, az integráció és a hipotézisalkotás képessége,

– a permanens innováció képessége (kreativitás, originalitás, flexibilitás, fluency), a hatékony vezetés, team-munka és az önfejlesztés képességével.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó  ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: legalább 16-24 kredit

a kulturális mediáció interdiszciplináris (a filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, kultúraelméleti, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, etikai, továbbá közgazdaságtani, politológiai és jogi) alapozó ismeretei, valamint bevezetés a kultúrakutatás empirikus gyakorlatába.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-48 kredit

a fenntartható  fejlődés, a környezetkultúra és életminőség értelmezési kerete (4 kredit); a tudományos, technológiai és infokommunikációs kultúraközvetítés (5-8 kredit); a kulturális örökség interpretációja (6-8 kredit); a társadalmi tér különböző szintjein (lokális, regionális, nemzeti, globális) történő kulturális feltételrendszer – kulturális ellátás tervezése, kulturális fejlesztés (5-8 kredit); a modern és kortárs művészeti kultúra, a művészeti mediáció (5-8 kredit); a kulturális mediáció módszertana (7-10 kredit).

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható  ismeretkörei: 42-58 kredit

differenciált szakmai ismeretek: 32-48 kredit

A későmodern társadalmak kulturális kihívásai (4-8 kredit), az európai és nemzetközi dimenziók a kulturális mediációban (5-8 kredit), a kulturális szervezetek és interkulturális projektek menedzsmentje (6-8 kredit), a mediátori kompetenciák fejlesztése (8-10 kredit), a kulturális mediáció célcsoportjai (5-8 kredit), a kultúrakutatás elmélete, empirikus módszerei (4-6 kredit);

diplomamunka: 10 kredit.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből egy általános, államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, valamint egy további általános, államilag elismert, alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

10. Elhelyezkedési lehetőségek – munkaerő piac

A kulturális mediáció mesterszak indítását jelentős társadalmi igények és komoly kényszerek indokolják.

A kulturális mediátor szakképzettség várható hasznosítási területe munkaerő-piaci szinten:

– közigazgatási intézmények, minisztériumok, önkormányzatok apparátusában, mint például települési kulturális referens, ifjúsági referens, kulturális szakértő, települési kulturális projektmenedzser, kulturális örökség kezelésének vezető irányítói, kulturális diskurzusok vezető szakemberei, nemzetközi kulturális kapcsolatok vezető szakemberei;

– az Európai Unió tagországain belül formálódó különböző nemzetközi együttműködési projektekben, mint EU-s vidékfejlesztő projektek kulturális mediálói, regionális fejlesztő szervezetekben kulturális projektmenedzserek, nemzetközi kulturális projektek ügyvivői;

– a nonprofit szektorban – például kulturális egyesületek, alapítványok vezető ügyvivői;

– az állami-önkormányzati közművelődési szféra kulturális intézményeinek vezető szakemberei: például faluházakban, művelődési házakban, közösségi házakban, teleházakban, kistérségi kulturális információs központokban, múzeumokban, könyvtárakban, egyéb regionális és országos kultúraközvetítő (ezen belül a művészetet is közvetítő) intézményekben;

– a tömegkommunikáció intézményeiben (helyi, kistérségi, regionális újság, televízió és rádió);

– a közoktatásban (egyházi oktatásban is), a felsőoktatásban (kulturális irodák vezetői) és a felnőttoktatásban (projektirodák, pályázati irodák vezető szakemberei);

– kulturális (ezen belül művészeti) vállalkozások vezetői;

– egyházi fenntartású kulturális intézmények szakemberei.

11. Tanterv

A tantárgy neve Félév és  óraszám A számonkérés típusa Kredit
1. 2. 3. 4.
1.Törzsanyag (20 kredit)
1.1. Mediáció-elmélet I. (tudomány- és kultúraelmélet, filozófiai, etikai aspektusok) 40 kollokvium 4
1.2. Mediáció-elmélet II. (szociológiai, kulturális antropológiai, szociálpszichológiai vonatkozások) 45 kollokvium 6
1.3. Mediáció  a gyakorlatban (kultúra-gazdaságtan és jog, multikulturalizmus és mediáció) 40 kollokvium 4
1.4. Minőségbiztosítás a kulturális mediációban 30 kollokvium 3
1.5. A kultúrakutatás módszertana 40 gyakorlati jegy 3
2.Szakmai törzsanyag (40 kredit)
2.1. Tudományos-technológiai, infokommunikációs kultúraközvetítés (tudománytörténet, kulturális adatbázisok) 45

15

kollokvium

gyakorlati jegy

6
2.2. Környezetkultúra, fenntartható fejlődés és életminőség 45 kollokvium 3
2.3. A kulturális örökség interpretációja 60

30

kollokvium 8
2.4. A kulturális örökség védelme; közvagyon – közkincs 40 Kollokvium 3
2.5. Téri-társadalmi kutatás-fejlesztés, EU-s források 60 kollokvium

gyakorlati jegy

6
2.6. Modern és kortárs művészeti kultúra – művészeti mediáció 30

40

kollokvium

gyakorlati jegy

8
2.7. A kulturális mediáció módszertana 40 gyakorlati jegy 6
3.Differenciált szakmai tananyag (40 kredit)
3.1 A későmodern társadalmak kulturális kihívásai 50

30

30 kollokvium

gyakorlati jegy

9
3.2 Európai és nemzetközi dimenziók a kulturális mediációban 40 kollokvium 4
3.3 Kulturális szervezetek és interkulturális projektek menedzsmentje 30

30

kollokvium

gyakorlati jegy

5
3.4 Mediátori kompetenciák fejlesztése 30 40 gyakorlati jegy 9
3.5 A kulturális mediáció célcsoportjai 30

30

kollokvium

gyakorlati jegy

7
3.6. Kultúrakutató  szeminárium 30 30 gyakorlati jegy 6
4.Szabadon választható ismeretek (1) (10 kredit)
4.1. Multikulturális mediáció (kisebbségi tanulmányok, regionális és nemzetközi együttműködés) 70 kollokvium

gyakorlati jegy

10
4.2. Intézményi és művészeti mediáció (a kulturális mediáció hagyományos és új intézményrendszere, média) 70 kollokvium

gyakorlati jegy

10
Szakdolgozat 60 10
Összesen 300 300 300 300 120

(1) A választható stúdiumok minimális kredit értéke: 10 kredit. A hallgatók választhatnak a 4.1. és a 4.2. stúdium között, csak az egyiket kell teljesíteni.

Érdeklődni Dr. Újvári Edit főiskolai tanárnál az ued@jgypk.szte.hu e-mailcímen lehet