Facebookon

Andragógus tanár MA Nyomtatóbarát változat

Szakterületi zárószigorlati tételsor

Andragógus-tanár MA

nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

2015/2016. tanév

PDF formátumban INNEN letölthető

A tanárképzésben résztvevő hallgatók a szakmai képzést követően szakképzettségenként szakterületi zárószigorlatot tesznek. A zárószigorlat olyan számonkérési forma, amely az adott szakterület teljes ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A szakterületi zárószigorlatra történő jelentkezés tantárgyfelvételnek minősül, teljesítéséhez kredit nem járul.

A szakterületi zárószigorlatot legalább két tagból álló bizottság előtt kell letenni. A szóbeli számonkérés során a hallgató az előzetesen közzétett tételsorból húz tételt. A bizottság a feleletet az ötfokozatú értékelési rendszer alapján érdemjeggyel minősíti.

 

A zárószigorlat az alábbi tantárgyak ismeretanyagára épít:

 1. A felnőttképzés története (Farkas Éva)
 2. Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése (Farkas Éva)
 3. Hátrányos helyzetűek szociálandragógiája (Hangya Dóra)
 4. Felnőttképzés és munkaerőpiac (Farkas Erika)
 5. Felnőtt csoportok vezetése (Démuth Ágnes)
 6. Konstruktivista tanuláselméletek (Démuth Ágnes)
 7. A felnőttkor pszichológiája (Démuth Ágnes)
 8. Felnőttképzési intézmények és szervezetek menedzsmentje (Keczer Gabriella)
 9. Felnőttképzési projektmenedzsment (Keczer Gabriella)
 10. Pályatervezés, karriertervezés, tanácsadás (Démuth Ágnes)
 11. A felnőttképzés rendszerei és jogi szabályozása (Farkas Éva)
 12. A felnőttképzés didaktikája és módszertana (Dina Miletta)
 13. Hozott tudás és kompetenciák mérése (Farkas Éva)

 

A zárószigorlat feladatsora annak felmérésére irányul, hogy a hallgató képes a megtanult ismereteket a gyakorlatban helyesen alkalmazni.

A komplex szóbeli felelet időtartama kb. 15 perc, felkészülési idő kb. 15 perc. A feladatokhoz szükséges segédeszközöket pl. számítógép, internet, jogszabályok, dokumentumok stb. a képző intézmény biztosítja. Minden feladat két részből – A és B tételrészből – áll.

 

Tételek:

 

1.  A) Mutasson be egy pályakorrekciós tanácsadást, melynek résztvevője egy 38 éves hölgy,

akinek 3 és 5 éves gyermeke van, GYED-ről térne vissza a munka világába. Korábban egy benzinkútnál dolgozott pénztárosként, amihez egy belső tanfolyamot is elvégzett. Olyan területen szeretne dolgozni, ami lehetővé teszi számára, hogy gyermekeit az éppen „aktuális” intézménybe vigye, hozza. Férje ugyanis külföldön dolgozik, szülei pedig idősek, így az ő napi ellátásuk is részben az ő feladata. (Fejtse ki a pályaorientáció, pályatanácsadás lényegét, célját, helyezze el ebben a gondolatkörben a pályakorrekciót! Hogyan indulna el: mely foglalkozás-körökre irányítaná a kliens figyelmét, milyen indokok alapján? Mit tartalmazna az anamnézis, miért? Teljes vagy részmunkaidős állást javasolna? Ajánlana-e bármilyen továbbképzési formát a kliens számára, s miért?)

1. B) Ismertesse a felnőttek oktatásában, képzésében használatos tanítási módszereket meghatározó tényezőket, a módszerek kiválasztását befolyásoló tényezőket! Milyen elvárásai vannak a felnőtt tanulónak a felnőttoktatóval szemben? Milyen tényezők határozzák meg a felnőttoktatási módszerek pedagógiai módszerektől eltérő sajátosságait?

 

2. A) Ön egy sokféle OKJ-s képzést kínáló szegedi kft. tulajdonosa valamelyik családtagjával, kevés állandó alkalmazottal, megbízás keretében foglalkoztatott oktatókkal, bérelt telephellyel. Stratégiát szeretne készíteni a szervezetnek hosszú távra, ehhez először a jelenlegi helyzetről kell elemzést készítenie. Először SWOT-tal elemezze a szervezet, majd PEST elemzéssel mutassa be a vállalkozás makrokörnyezetét. Végül az elemzések alapján határozza meg a vállalkozás jövőképét és küldetését!

2. B) Ismertesse a felnőttoktató lehetséges szerepeit, feladatait, felkészültségük ismérveit, az eredményes oktatói munkához szükséges kompetenciáit! Melyek a felnőttoktatói kompetencia gyakorlati összetevői?

 

3. A) Ismertesse a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény legfontosabb tartalmi elemeit, különös tekintettel az alábbiakra: törvény hatálya, felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyeztetése, képzési program, felnőttképzési szerződés, adatszolgáltatási kötelezettségek.

3. B) Ön egy felnőttképzési intézmény képzési vezetője. Gyakorlatra érkezik Önökhöz egy andragógus BA szakos hallgató. Beszélgetésük során kiderül, hogy a gyakornok nem érti a nem-formális tanulásra vonatkozó információit. Példákon keresztül magyarázza el a gyakornok számára a formális, nem-formális és informális tanulás közötti különbségeket!

 

4. A) Andragógus szakemberként, értelmezze a felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés és felnőtt tanulás lényegét, annak élethosszig tartó tanulás jegyében megvalósuló érvényességi körét?  Milyen érvekkel támasztaná alá és indokolná meg az andragógia tudományának létjogosultságát a tudományok rendszerében? Győzze meg a vizsgabizottság tagjait arról, hogy érdemes és szükséges felnőttkorban tanulni!

4. B) Ön egy felnőttképzési szervezet vezetője, ahol egyéni teljesítményértékelési rendszer nem működik. Egy ideje azt tapasztalja, hogy munkatársainak attitűdje, a munkavégzés színvonala nem megfelelő, ezért egyéni teljesítményértékelési rendszer bevezetése mellett dönt. Milyen értékelési rendszert alakítana ki?

 

5. A) A rendelkezésre álló segédanyagok között egy felnőttképzési szerződést és egy képzési programot talál. Tanulmányozza át mindkét dokumentumot és a vonatkozó jogszabályok ismeretében elemezze, hogy tartalmukban megfelelőek-e? Válaszát indokolja!

5. B) Önt egy új képzési program elindítására irányuló projekt vezetésére kérik fel egy felnőttképzési szervezetben. Milyen lépésekből áll a projekttervezés folyamata, azaz milyen elemeket kell tartalmaznia a projekt tervnek?

 

6. A) Ön egy olyan munkahelyen helyezkedik el, amely fókuszában a hátrányos helyzetűek képzése áll. Ahhoz, hogy a lehető legeredményesebben kapcsolódjon be az ott folyó munkába végig kell gondolnia, hogy milyen képzéssel szembeni elvárások vannak a hátrányos helyzetűek képzése esetén. Melyek azok a fejlesztendő területek melyekre a leginkább koncentrálna, mit gondol mik a kívánatos módszertani jellemzők és miért? Ön milyen andragógusi kompetenciákat tart kiemelten fontosnak az Ön esetében? Milyen felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket/szolgáltatásokat tart ideálisnak ilyen típusú képzések esetén?

6. B) Mi a különbség az előzetes tudás és kompetencia, illetve a bemeneti kompetencia és azok mérése között? Hogyan történik az ismeret jellegű tudás mérése? Ismertesse a teszt készítés szabályait, a teszt jóságmutatóit, a lehetséges kérdéstípusokat! Válaszait konkrét példákkal támassza alá! Mi a szerepe az értékelési útmutatónak?

 

7. A) Ön maga előtt látja a 2003. évi CXXV. törvényt, mely az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól. A törvény megfogalmazza, hogy mit tekintünk közvetett és közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek, valamint aktív és passzív diszkriminációnak. Miben fogható meg a fogalompárok közötti különbség? Mondjon, konkrét gyakorlati példát arra mit tekintünk hátrányos helyzetű megkülönböztetésnek! Milyen tulajdonságai miatt érhet valakit hátrányos megkülönböztetés?

7. B.) Egy indítani kívánt tanfolyamhoz Önnek kell elkészítenie a képzési programot. Ismertesse, hogy a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzési körökbe tartozó képzések esetén hogyan, milyen dokumentumok alapján készíti el a képzési programot. Milyen tartalmi elemei vannak a képzési programnak? Milyen személyi és tárgyi feltételeket kell biztosítani egy képzési program megvalósításához?

 

8. A) Ön egy Munkaügyi Központban dolgozik, egy nagyvárosban. Többek között, feladatai közé tartozik, hogy csoportos tanácsadást tartson álláskeresési technikák témakörben. Milyen szempontok alapján alakítana csoportokat, hány foglalkozásból állna a tanfolyam, milyen készségeket fejlesztene közben, hogyan és milyen célból? (Önéletrajz-típusok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, tájékozódási technikák a leendő munkahellyel kapcsolatban; életkori, iskolázottsági szempontok)

8. B) Elemezze a mai magyar munkaerőpiac adatait (foglalkoztatás, munkanélküliség, aktivitás, inaktivitás), európai összehasonlításban. Ismertesse a mai magyar munkaerőpiac legjellemzőbb strukturális problémáit! Válaszát konkrét adatokkal támassza alá! Magyarázza el, hogy a felnőttképzés eszközrendszere hogyan tudja enyhíteni ezeket a problémákat! Válaszában térjen ki arra, hogy milyen forrásokból tudunk tájékozódni a munkaerő-piaci adatokról!

 

9. A) Ön munkahelyén a belső képzésekért is felelős. A szervezetben kifejezetten negatív a pszichés légkör. A munkatársak a gazdasági helyzet miatti aggodalmukat úgy vezetik le, hogy rivalizálnak, ezért szinte lehetetlen a kooperáció az egyes osztályok, s ezen belül a munkatársak között. Ez viszont már a termelékenységet, a sikeres teljesítményeket sodorja veszélybe. A saját területén mivel tudna hozzájárulni a helyzet kiküszöböléséhez? Elképzelését indoklással, konkrét példán keresztül mutassa be! (A lehetséges tréning-típusok közül válassza ki azt, amelyik ön szerint leginkább megfelel a célnak, s ezt érvekkel támassza is alá! Ebben segítséget jelent egy-egy feladattípus bemutatása.)

9. B) Felnőttképzési intézményben oktatóként a szakmai képzést milyen szakmai dokumentumok alapján kell megterveznie?

 

10. A.)  Ön egy felnőttképzési intézményben dolgozik. Tanulóinak a 150/2012. (VI. 6.) Kormányrendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő Gyógy- és fűszer-növénytermesztő szakképesítés adatait kell értelmeznie a pályakorrekciós tanácsadás során. (Ennek a feladatnak a megoldása során a hallgatónak ismernie kell a pályakorrekció fogalomrendszerét, a tanácsadás folyamatát, az OKJ felépítését és képesnek kell lennie az adott szakképesítés elemző bemutatására és mindezen ismeretek együttes alkalmazására.)

10. B.) Milyen előnyei vannak a hozott tudás és kompetenciák mérésének és beszámításának? Milyen nehézségei vannak a hozott tudás mérésének és beszámításának? Milyen jó gyakorlatokat ismer? Hogyan történik a kompetenciák mérése? Miért könnyű vagy nehéz mérni a kompetenciákat? Válaszait konkrét példákkal támassza alá!

 

Szeged, 2016. április

Dr. Farkas Éva                                                           Dr. T. Molnár Gizella

egyetemi docens, szakképzettség felelős                  főiskolai tanár, intézetvezető